Instalacja fotowoltaiczna na terenie Kopalni Wapienia „Morawica” SA

Pomysł wybudowania instalacji fotowoltaicznej zrodził się już kilka lat wcześniej i doczekał się realizacji w maju 2019 roku. Jego główna potrzeba wynikała z dużego zapotrzebowania na energię elektryczną, której wykorzystanie jest niezbędne do utrzymania procesu produkcji kopalni. Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. należy do grona największych zakładów wydobywczych w Polsce, a zarazem w środkowo-wschodniej części Europy. W 2017 roku Zarząd Kopalni na czele z Panem Prezesem Józefem Dąbkiem podjął decyzję o konieczności realizacji inwestycji zmierzających do wybudowania instalacji fotowoltaicznej. Decyzja ta zbiegła się w czasie z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków w ramach trzeciej osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”. Opracowany został wniosek na realizację wspomnianego działania, który w 70% uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. W ramach realizowanego działania, ze złożonych ofert wyłoniony został wykonawca – „Projekt Solartechnik Group Sp. z o.o.”, która wybudowała instalację fotowoltaiczną. W dniu 31 maja 2019 roku zakończona została realizacja projektu „Zakup i montaż instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW”. Inwestycja została zlokalizowana na terenie Kopalni, a wytwarzana przez nią energia elektryczna niemal w całości wykorzystywana jest na potrzeby własne Spółki. Warto zwrócić uwagę na to, że Zarząd Kopalni Wapienia „Morawica” S.A. kładzie duży nacisk na rozwój firmy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz nowych technologii, które wykorzystywane są w procesie produkcyjnym Spółki. Budowa instalacji została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Całkowity koszt budowy instalacji wyniósł 4 305 000,00 zł.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW

KOPALNIA WAPIENIA „MORAWICA: S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW umożliwiającej produkcję energii elektrycznej dla K.W Morawica S.A.”

Cel projektu: W ramach projektu Wnioskodawca planuje zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW. Będzie to nowa instalacja, która w oparciu o energię słoneczną będzie produkować na potrzeby Wnioskodawcy energię elektryczną. Planowane efekty: osiągnięcie możliwości produkcji energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 1 047,92 MWhe/rok do końca 2020 roku; uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,998 MWe w roku 2019, wzrost zatrudnienia o 3 nowe etaty, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 836,24 ton równoważnika CO2, wybudowanie 1 szt. jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Wartość projektu: 4 920 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 157 537,25 PLN

Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 04.12.2018

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW w miejscowości Morawica związanego z realizacją projekt w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projektu pt.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW umożliwiającej produkcję energii elektrycznej dla K.W. Morawica S.A.”; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 04.12.2018 do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 21.01.2019 r. przez firmę:

Projekt-Solartechnik Group Sp. z o.o. ul. Południowa 11A, 97-216 Czerniewice

data wpływu oferty :21.01.2019 r.

Cena netto: 3 500 000,00

Oferta uzyskała 100 punktów.

 Zapytanie Ofertowe dotyczące wymienionego wyżej projektu zostało zamieszczone na stronie Bazy Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153407

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 z dnia: 04.12.2018 r.

W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projektu pt.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW umożliwiającej produkcję energii elektrycznej dla K.W. Morawica S.A.” zostanie zrealizowany projekt dotyczący wykonania elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,998 w miejscowości Morawica na działkach o nr ewid. 130/4, 131/4, 132/4, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137/4, 137/5, 138/1, 139/1, 917/1, 917/2, 917/3, 917/4, 917/5, 916/104, 916/38, 916/39, 916/40, 916/41, 916/42, 916/43 obręb Morawica zgodnie z dokumentacją projektową. Zapytanie Ofertowe dotyczące wymienionego wyżej projektu zostało zamieszczone na stronie Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153407

Zamów wapno
Close
Zamów wapno z transportem:
tel. 691 441 560 (7:00-15:00)